Lĩnh vực văn bản pháp lý
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Lĩnh vực văn bản pháp luật liên quan
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản pháp lý liên quan
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
88/2008/TT-BVHTTDL 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
26/2012/QH13 22/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
123/2012/TT-BTC 27/07/2012 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/
122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi h
121/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Nghị định sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị
113/2011/NĐ-CP 08/12/2011 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
94/2011/TT-BTC 29/06/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền
93/2011/TT-BTC 29/06/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền s
24/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao -
18/2011/TT-BTC 10/02/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định về sửa đổi, Bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
131/2010/TT-BTC 06/09/2010 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2010 về Hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
Số: 16/2010/TT-BXD 01/09/2010 Thông tư quy định cụ thể và hư¬¬ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà
16/2010/TT-BXD 01/09/2010 Thông tư Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
87/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
80/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Nghị định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>