Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An
 
Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An (06/06/2013 08:05 AM)

Để được hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các thủ tục hình thành và triển khai thực hiện dự án đầu tư, cung cấp thông tin liên quan, mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN

(Thuộc UBND tỉnh Nghệ An)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà làm việc UBND tỉnh Nghệ An - Số 3, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3736688;   Fax:   0238 3736688

Website: http://xtdt.nghean.gov.vn

Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tnh triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại địa chỉ: số 3, Đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về Xúc tiến đầu tư:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hàng năm về xúc tiến đầu tư;

b) Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quyết định hoặc xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách về xúc tiến đầu tư thuộc các thành phần kinh tế;

c) Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo; các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư, vận động, xây dựng chương trình hợp tác đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu, tham gia, nắm bắt cơ hội đầu tư;

d) Giúp UBND tỉnh xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu về đầu tư và cung cp thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư thông thoáng, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm kêu gọi thu hút đầu tư; tư vấn, cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giúp nhà đầu tư hình thành ý tưởng khởi sự dự án;

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh, trong nước và ngoài nước xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh của Nghệ An.

2. Tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư:

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa liên thông do Trung tâm chủ trì để tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; Quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

b) Tiếp nhận và gii quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư gồm:

- Giới thiệu địa điểm;

Chp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp không thông qua đấu giá, đu thầu);

c) Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận các thủ tục đầu tư chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả cuối cùng cho nhà đầu tư, gồm các thủ tục hành chính sau:

- Xác định chủ trương đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư (đối với trường hợp đấu giá đất, đấu thầu dự án).

- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư khu đô thị mới,

- Thẩm định thiết kế cơ sở của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành.

- Thẩm duyệt phòng cháy cha cháy.

- Đăng ký, thẩm định và phê duyệt hồ sơ về môi trường.

- Xác định giá đất.

- Giao đất hoặc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký và cấp giấy chứng nhận.

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

3. Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư:

a) Cung cấp các dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư, hỗ trợ kịp thời các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế lựa chọn đối tác đầu tư, hình thc đầu tư, phương thc đầu tư phù hợp; hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài);

c) Tư vấn về chính sách, pháp luật đầu tư, về th tục hành chính phục vụ cho hoạt động đầu tư; các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư;

d) Xây dựng, đề xuất danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư; lập và tư vấn lập hồ sơ dự án kêu gọi đầu tư đối với các dự án trong Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh của các nhà đầu tư; chủ trì khâu ni, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, đối thoại nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư trên địa bàn tnh, báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

e) Thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật như: cung cấp thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng có nhu cầu; tư vấn chính sách, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư;

g) Phi hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong tnh.

4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

b) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Trung tâm.

5. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình tổ chc hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư; x lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh về trình tự th tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư các nguồn vốn.

6. Quản lý tổ chức biên chế, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định v phân cấp quản lý công tác tổ chc bộ máy, công chức, viên chức và các quy định hiện hành; Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho công chức, viên chức của Trung tâm bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền giao.

 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng