(24/08/2015 04:49 PM)
(13/12/2013 10:39 AM)
(28/05/2013 09:16 AM)
(28/05/2013 09:13 AM)

Khung giá (Mức giá tối đa, tối thiểu) quy định cho các loại đất trên địa bàn các vùng trong tỉnh nằm trong khung giá Chính phủ quy định. UBND tỉnh có quyền điều chỉnh tăng thêm tối đa 20% so với mức giá tối đa, giảm không quá 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất cùng loại.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng