Trình tự, thủ tục đầu tư trong KKT Đông Nam và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 
Trình tự, thủ tục đầu tư trong KKT Đông Nam và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh (31/08/2015 02:58 PM)

1. Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư

1. Bước 1: Chấp thuận chủ trương đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

2. Bước 2: Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

3. Bước 3:

a) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Sở, ngành và địa phương nơi có dự án tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với các dự án nằm trong khu vực đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng);

b) Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

c) Thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;  thỏa thuận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện);

d) Thẩm định, phê duyệt về bảo vệ môi trường (Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường).

4. Bước 4:

a) Xác định giá đất; chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có);

b) Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c)Tổ chức lập và trình thẩm định thiết kế (Đối với các dự án thuộc đối tượng phải trình thẩm định theo quy định).

5. Bước 5: Tổ chức Khởi công xây dựng công trình và triển khai thực hiện dự án.

6. Bước 6:

a)Tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, kiểm tra và xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

b) Lập hồ sơ và trình thẩm định phê duyệt về ưu đãi đầu tư (đối với các dự án thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư).

 Từ Bước 3 đến Bước 6 Nhà đầu tư có thể tiến hành các thủ tục đồng thời, song song để rút ngắn thời gian thực hiện.

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo mẫu quy định;

b) Hồ sơ tư cách pháp lý của nhà đầu tư có ngành nghề phù hợp với đề xuất lập dự án đầu tư;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, dự kiến ranh giới, quy mô đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

d) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu theo quy định;

- Phương án huy động vốn để thực hiện Dự án, trong đó vốn chủ sở hữu tham gia thực hiện dự án của nhà đầu tư được xác định thông qua:

+ Báo cáo tài chính (hoặc Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận đối với các trường hợp quy định tại Luật Kiểm toán và pháp luật chuyên ngành) trong năm liền kề với năm đề xuất thực hiện dự án đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tài khóa:

+ Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập và nhà đầu tư cá nhân.

- Giải trình kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự của Doanh nghiệp thông qua các dự án đã trực tiếp hoặc tham gia thực hiện đầu tư (Tên dự án, địa điểm đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả sử dụng đất, số lượng lao động, đóng góp ngân sách, việc chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai).

đ) Sơ đồ vị trí địa điểm, bản đồ hiện trạng khu đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ:

a)  Dự án không phải thẩm tra: 03 bộ;

b)  Dự án thuộc diện phải thẩm tra: 10 bộ.

3. Trình tự thực hiện:

a) Căn cứ nhu cầu đầu tư, thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên nghành được công khai và sau khi thống nhất địa điểm quyết định đầu tư. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ, lập phiếu biên nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư;

c) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm kiểm tra và thông báo bằng văn bản các yêu cầu bổ sung, sửa đổi (nếu có);

d) Đối với trường hợp các dự án đầu tư vào khu chức năng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết:

- Dự án không thuộc diện phải thẩm tra: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

- Dự án thuộc diện phải thẩm tra:

+ Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thẩm định nội dung quản lý nhà nước theo quy định.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, các Sở, ngành, UBND cấp huyện gửi văn bản thẩm định về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để tổng hợp.

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của các Sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

đ) Đối với trường hợp các dự án đầu tư vào khu chức năng chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết:

- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thẩm định nội dung quản lý nhà nước theo quy định.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, UBND cấp huyện, xã gửi văn bản thẩm định về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư cho dự án.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư cho dự án.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

e) Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam báo cáo và tham mưu UBND tỉnh văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

g) Đối với các dự án phải xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương; các dự án phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư của Nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan (nếu có) tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến;

h) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổng hợp, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án;

i) Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hoặc qua đường bưu điện. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm gửi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho UBND tỉnh và Bộ phận MCLT để theo dõi.

Trong trường hợp không chấp thuận thì Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có văn bản trả lời nhà đầu tư.

3. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (Đối với các dự án đầu tư vào khu chức năng trong khu kinh tế, các khu công nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng).

1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình đề nghị thẩm định và phê quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (theo mẫu);

b) Thuyết minh dự án đầu tư;

c) Năng lực của đơn vị khảo sát, lập quy hoạch và chứng chỉ hành nghề thiết kế của chủ trì đồ án, chủ trì khảo sát;

d) Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 (bản cứng và bản mềm).

2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có văn bản lấy ý kiến của UBND cấp huyện;

c) Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản (hoặc nhà đầu tư chủ động lấy ý kiến của UBND cấp huyện trước khi nộp hồ sơ về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam);

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết;

đ) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chuyển trả kết quả về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

e) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả của UBND tỉnh, Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thông báo cho Nhà đầu tư đến nhận kết quả.

4. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (Đối với các dự án đầu tư vào khu chức năng trong khu kinh tế, các khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng).

1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo mẫu quy định;

b) Thuyết minh sơ bộ dự án đầu tư;

c) Năng lực của đơn vị khảo sát, lập quy hoạch và chứng chỉ hành nghề thiết kế của chủ trì đồ án, chủ trì khảo sát;

d) Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 (bản cứng và bản mềm).

2. Số lượng hồ sơ: (03 bộ):

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng dự án và trả kết quả cho Nhà đầu tư.

5. Thu hồi đất, lập thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

1. Đối với dự án nằm trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp của tỉnh chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng:

 Hồ sơ, trình tự thu hồi đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh và tại Điều 18 của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

6. Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 14  Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chuyển đến Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để thẩm duyệt;

c) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy theo thời gian quy định và chuyển kết quả về  Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

d) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trả kết quả cho nhà đầu tư tròng vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả từ Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chứa cháy tỉnh Nghệ An.

7. Thẩm định thiết kế cơ sở

1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình theo mẫu quy định;

b) Bản vẽ và thuyết minh thiết kế cơ sở;

c) Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình;

d) Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát địa chất, địa hình của chủ đầu tư;

đ) Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình (nếu là công trình phải thi tuyển kiến trúc);

e) Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Trong thời gian 12 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 07 ngày làm việc đối với Dự án nhóm C kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam thẩm định thiết kế cơ sở và trả kết quả cho Nhà đầu tư.

8. Thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

1. Đối với các dự án đầu tư tại địa điểm đã có Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Nhà đầu tư liên hệ với Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh  hạ tầng để thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện.

2. Đối với các dự án đầu tư tại địa điểm chưa có Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Nhà đầu tư liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để được hướng dẫn thực hiện việc thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện.

9. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định;

c) Dự án đầu tư.

2. Số lượng hồ sơ:

a) 01 bộ gồm: Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án đầu tư;

b) 07 bản bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định cho Nhà đầu tư;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, Nhà đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đầy đủ theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

d) Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát hồ sơ sau khi chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ của nhà đầu tư và xem xét, phê duyệt theo quy định.

đ) Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trả kết quả cho nhà đầu tư trong thời gian 01 ngày làm việc;

e) Đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục và tự liên hệ với với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết. Nếu nhà đầu tư yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư lấy ý kiến tham vấn cộng đồng và tư vấn làm hồ sơ, thủ tục theo quy định.

10. Kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Thành phần hồ sơ:

a) Kế hoạch bảo vệ môi trường có hình thức trang bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định;

b) Báo cáo đầu tư của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc tài liệu tương đương có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự thực hiện

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét, có văn bản thông báo về việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cho nhà đầu tư; trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do, chuyển trả kết quả cho nhà đầu tư.

11. Xác định giá đất (Nhà đầu tư nộp hồ sơ xác định giá đất cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nếu có)

1. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị xác định giá đất của chủ đầu tư và chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) theo quy định;

b) Bản sao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng kèm theo Bản đồ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

d) Bản sao Quyết định của UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị xác định giá đất theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Đối với trường hợp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam, Nhà đầu tư nộp hồ sơ xác định giá đất cùng với hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xác định giá đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có);

b) Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tiến hành xác định mục đích định giá đất cụ thể; điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp định giá đất; xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và UBND tỉnh. Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo phương án trình UBND tỉnh. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh họp thông qua.

c) UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất dự án. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định chung của tỉnh.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển hồ sơ  xác định đơn giá thuê đất cho Cục Thuế để xác định đơn giá thuê đất trong thời hạn 02 ngày làm việc.

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thuế có thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường.

12. Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các Doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo mẫu quy định;

b) Hợp đồng cho thuê lại đất (kèm theo trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất;

c) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự thực hiện:

a) Thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 của  Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An;

b) Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng đất của Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để được giao đất, cho thuê đất;

c) Sau khi hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất với Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xác nhận hợp đồng thuê lại đất và chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo cho Nhà đầu tư, cơ quan Tài nguyên và Môi trường biết để thực hiện.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam biết để nhận giấy chứng nhận chuyển cho Nhà đầu tư theo quy định.

13. Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất)

1. Thành phần hồ sơ

a) Đơn xin giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  theo mẫu quy định;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất;

c) Bản sao Quyết định của UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư:

- Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng - An ninh phải nộp Bản sao quyết định đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đối với dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và văn bản của UBND cấp huyện xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; văn bản xác nhận không phải bồi thường của UBND cấp xã.

đ) Bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

e) Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất lâm nghiệp của UBND tỉnh (áp dụng đối với trường hợp hiện trạng là đất được quy hoạch vào mục đích lâm nghiệp);

g) Đối với trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai thì chủ đầu tư nộp toàn bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hợp đồng chuyển nhượng, giấy chứng nhận, chứng từ chi trả cho việc nhận chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan).

2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An;

 b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xin giao đất;

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của Nhà đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm chuyển hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Cục Thuế để xác định các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chuyển đến. Cục Thuế có trách nhiệm xác định và thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

c) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

d) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao đất của UBND tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ra quyết định cho thuê đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã, chủ đầu tư tiến hành giao đất trên thực địa;

đ) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định đơn giá thuê đất của Cục thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật;

e) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định tại khoản 2, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam biết để nhận giấy chứng nhận QSD đất chuyển cho nhà đầu tư theo quy định.

14. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đối với công trình thuộc diện phải thẩm định).

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

3. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp tại Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chuyển hồ sơ đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tham mưu, giải quyết;

c) Trong thời gian 20 ngày làm việc đối với công trình cấp II và 18 ngày làm việc đối với công trình cấp III, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế  và ban hành kết quả thẩm định thiết kế để chuyển trả kết quả về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

d) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư đến nhận kết quả trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định thiết kế  từ Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

15. Khởi công xây dựng và triển khai thực hiện Dự án: Do nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan trước 07 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến khởi công xây dựng công trình. Nếu nhà đầu tư yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình.

16. Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

1. Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

3. Trình tự thực hiện:

a) Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng: Ngay sau khi khởi công xây dựng chủ đầu tư gửi Báo cáo thông tin công trình (tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình) về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để được kiểm tra theo quy định;

b) Kiểm tra lần cuối khi công trình hoàn thành:

- Trước 10 ngày làm việc so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư phải gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Cơ quan thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình cùng danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình.

- Trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ kèm theo Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm đầu mối phối hợp Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Cơ quan thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra nghiệm thu 01 lần và thông báo kết quả kiểm tra tới chủ đầu tư.

17. Ưu đãi đầu tư cho dự án đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp

1. Đối với các nội dung hỗ trợ ưu đãi đầu tư (hỗ trợ đào tạo lao động, san lấp mặt bằng, khấu trừ kinh phí bồi thường, GPMB, kinh phí xúc tiến đầu tư,...):

a) Nhà đầu tư trực tiếp Sở Tài chính để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định;

b) Sở Tài chính tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, xác định mức và nguồn kinh phí ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trình UBND tỉnh quyết định trong thời gian 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

c) Văn phòng UBND tỉnh tham mưu quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trình lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất của Sở Tài chính;

d) Sở Tài chính cấp vốn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định của UBND tỉnh.

2. Đối với nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông: Thực hiện theo quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư và quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

 

Theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng